هیئت مدیره

اردشیر قادراحمدی: رییس هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان و مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران
حشمت اله بهرامی : نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
منصور گودرزی مهر : عضو هیئت مدیره و مدیر فنی و مهندسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان