هیئت مدیره

اردشیر قادراحمدی: رییس هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان و مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران
حشمت اله بهرامی : نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
محمد مراد سپه وندی : عضو هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان