در هرم استاندارد غذایی مصرف چند گروه از مواد غذایی تاکید شده است ؟

بر ۵ گروه مواد غذایی که شامل شیر و فرآورده های آن (۲تا۴ واحد) ، گوشت و جانشینهای آن (۲تا۳واحد) ، میوه ها و سبزیها (۳تا۵واحد) ، نان و غلات (۶تا ۱۱ واحد) ، چربی و شیرینی به مقدار کم. در هرم های جدید غذایی در اروپا و امریکا چربی و شیرینی از هرم غذایی حذف شده و دلیل آن دریافت کافی این گروه از گروه های غذایی ذکر شده است .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.