افتخارات

کسب تندیس طلایی شرکت برتر ایمنی کشور در سال ۱۳۸۷

کمیته حفاظت ایمنی نمونه کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

خانه بهداشت نمونه استانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

صنعت نمونه کشوری در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶

صنعت سبز کشور در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱

کارآفرین برتر استان در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۹ و۱۴۰۰

کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استانی از اداره صنایع و معادن استان در سال ۹۲ تا ۹۶

کسب عنوان واحد نمونه بهداشتی از اداره نظارت بر مواد غذایی استان در سال ۹۳ تا ۹۵

کسب عنوان مسئول فنی نمونه در سال ۹۴ و ۹۵

کسب تندیس سیب سبز استانی از معاونت غذا و داروی استان در سال ۹۴

به روز رسانی پروانه بهره برداری صنایع معادن و پروانه بهره برداری بهداشتی اداره نظارت در سال ۹۶

اخذ لوح و تندیس سیب سبز از وزارت بهداشت کشور در سال ۹۶

واحد نمونه برتر استان در همایش روز جهانی غذا در مهر ماه ۹۵

کسب واحد نمونه استانی از اداره کل استاندارد استان در سال ۹۳ و ۹۷

دریافت نشان تنها واحد نمونه استانی و نیز تنها مدیر کنترل کیفی نمونه استانی در سال ۹۸

چهره برتر کارآفرینی و کارفرمایی در هفتمین و یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان از سازمان تامین اجتماعی

واحد نمونه سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زیست استان در سال ۹۵

دریافت نشان ایمنی و سلامت با حضور وزیر بهداشت برای محصول پنیر پروبیوتیک سال ۹۶

دریافت لوح واحد نمونه معاونت غذا و دارو و مسئولین فنی نمونه در سال ۹۸

دریافت نشان شرکت نمونه از طرف سازمان صنایع و معادن در سال ۹۸

دریافت لوح صنعت سبز کشوری در سال ۱۳۹۶

واحد تولیدی نمونه کشوری از وزارت صمت در سال ۱۳۹۸

دریافت لوح صادر کننده نمونه استانی به صورت مستمر از سال های ۹۴ تا ۹۹

صادر کننده نمونه استانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور سال ۹۵

صادر کننده نمونه استانی از سازمان توسعه و تجارت سال ۹۳