کسب تندیس طلایی شرکت برتر ایمنی کشور در سال ۱۳۸۷

کمیته حفاظت ایمنی نمونه کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

خانه بهداشت نمونه کشور در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

صنعت نمونه کشوری در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸

صنعت سبز کشور در سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

اخذ لوح و تندیس سیب سبز از وزارت بهداشت کشور در سال ۱۳۹۶

دریافت نشات ایمنی و سلامت مواد غذایی کشور در سال ۱۴۰۰