کسب تندیس طلایی شرکت برتر ایمنی کشور در سال ۱۳۸۷

کمیته حفاظت ایمنی نمونه کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

خانه بهداشت نمونه کشور در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

صنعت نمونه کشوری در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸

صنعت سبز کشور در سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

کارآفرین برتر استان در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸

کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان از اداره صنایع و معادن استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

کسب عنوان واحد نمونه بهداشتی از اداره نظارت بر مواد غذایی استان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

کسب عنوان مدیر کیفیت نمونه استان در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸

کسب عنوان مسئول فنی نمونه در استان از سال ۱۳۹۰ و ۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸

کسب تندیس سیب‌سبز از معاونت غذا و داروی استان در سال ۱۳۹۴

اخذ لوح و تندیس سیب سبز از وزارت بهداشت کشور در سال ۱۳۹۶

کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

تنها واحد نمونه استاندارد استان در سال ۱۳۹۸ و واحد نمونه استاندارد در سال های ۱۳۹۹و۱۴۰۰

اولین شرکت دریافت کننده نشان حلال در استان(۲ نشان حلال)

دریافت نشات ایمنی و سلامت مواد غذایی کشور در سال ۱۴۰۰

واحد نمونه صنایع غذایی استان در سال ۱۴۰۰