افتخارات

 • کسب تندیس طلایی شرکت برتر ایمنی کشور در سال ۱۳۸۷
 • کمیته حفاظت ایمنی نمونه کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱
 • خانه بهداشت نمونه استانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
 • صنعت نمونه کشوری در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶
 • صنعت سبز کشور در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱
 • کارآفرین برتر استان در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۹ و۱۴۰۰
 • کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استانی از اداره صنایع و معادن استان در سال ۹۲ تا ۹۶
 • کسب عنوان واحد نمونه بهداشتی از اداره نظارت بر مواد غذایی استان در سال ۹۳ تا ۹۵
 • کسب عنوان مسئول فنی نمونه در سال ۹۴ و ۹۵
 • کسب تندیس سیب سبز استانی از معاونت غذا و داروی استان در سال ۹۴
 • به روز رسانی پروانه بهره برداری صنایع معادن و پروانه بهره برداری بهداشتی اداره نظارت در سال ۹۶
 • اخذ لوح و تندیس سیب سبز از وزارت بهداشت کشور در سال ۹۶
 • واحد نمونه برتر استان در همایش روز جهانی غذا در مهر ماه ۹۵
 • کسب واحد نمونه استانی از اداره کل استاندارد استان در سال ۹۳ و ۹۷
 • دریافت نشان تنها واحد نمونه استانی و نیز تنها مدیر کنترل کیفی نمونه استانی در سال ۹۸
 • چهره برتر کارآفرینی و کارفرمایی در هفتمین و یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان از سازمان تامین اجتماعی
 • واحد نمونه سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زیست استان در سال ۹۵
 • دریافت نشان ایمنی و سلامت با حضور وزیر بهداشت برای محصول پنیر پروبیوتیک سال ۹۶
 • دریافت لوح واحد نمونه معاونت غذا و دارو و مسئولین فنی نمونه در سال ۹۸
 • دریافت نشان شرکت نمونه از طرف سازمان صنایع و معادن در سال ۹۸
 • دریافت لوح صنعت سبز کشوری در سال ۱۳۹۶
 • واحد تولیدی نمونه کشوری از وزارت صمت در سال ۱۳۹۸
 • دریافت لوح صادر کننده نمونه استانی به صورت مستمر از سال های ۹۴ تا ۹۹
 • صادر کننده نمونه استانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور سال ۹۵
 • صادر کننده نمونه استانی از سازمان توسعه و تجارت سال ۹۳