انجمن های مرتبط با شرکت

۱- عضو انجمن مدیریت کیفیت(عضو هئیت مدیره)

۲- عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران(عضو هئیت مدیره)

۳- عضو انجمن صنایع لبنی(عضو هئیت مدیره)

۴- عضو مجمع تشکل های غذایی