اولین گردهمایی مدیران بازنشسته و پیشکسوتان صنایع شیر ایران – بهمن ۹۳