دیدار رئیس استان بانک مهر ایرانیان با مدیرعامل شرکت پگاه لرستان