افتخارات  بین المللی:

–      کسب ایزو ۵۰۰۰۱ ،مدیریت انرژی برای اولین بار در صنایع غذایی کشور توسط پگاه فارس

–      تمدید سیستم   IMS  ، HACCP ، ISO22000 توسط پگاه تهران

–      کسب  گواهینامه های  ISO9001،  ISO 22000،ISO 14001 ،HACCP  توسط پگاه اصفهان

–       کسب گواهینامه های ISO22000وHACCPتوسط پگاه آذربایجان غربی

افتخارات  ملی :

–     دریافت گواهی وتندیس دیموند سه لوتوس از جشنواره توزیع وپخش وانتخاب شرکت برتر غذایی در حوزه توزیع وپخش توسط دفتر مرکزی وبازارگستر پگاه منطقه ۵

–     کسب عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری از سوی سازمان استاندارد توسط پگاه گلپایگان

–     کسب عنوان مدیر کیفی نمونه کشوری در دو سال متوالی

–   انتخاب شرکت به عنوان برند برتر در جشنواره برترین های غذایی از سوی مصرف کنندگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران:

– تقدیر نامه مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران در هفته سلامت

– تمدید سیستم IMS

– تمدید مجوز درج لوگوی ISO22000وHACCPبرروی لیبل بسته بندی ها از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی

– تمدید گواهی اکرودیته آکرودیته (آزمایشگاه همکار استاندارد)از سوی اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی تهران

— کسب رتبه برترین (اول)غرفه پگاه تهران در نمایشگاه غذای سالم

– کسب عنوان صادر کننده نمونه استان تهران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان:

–      دریافت لوح فعال وحامی سلامت از دانشکده علوم پزشکی دزفول و آبادان

–      واحد نمونه صنعتی استانی

–      دریافت لوح وتندیس جشنواره نشان کیفیت برتر ایران

–      واحد نمونه صنایع غذایی استان از سوی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس:

–      واحد نمونه صنعتی استانی برای چهارمین سال متوالی

–      انتخاب مدیر عامل شرکت بعنوان کارآفرین برتر استانی از سوی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

–      انتخاب کارگر نمونه استانی از  از سوی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

–      کسب ایزو ۵۰۰۰۱ ،مدیریت انرژی برای اولین بار در صنایع غذایی کشور

–      واحد نمونه استاندارد استانی ازسازمان ملی استاندارد

–      واحد نمونه غذایی از معاونت غذا ودارودانشگاه علوم پزشکی

–      کسب لوح تقدیر در کنگره دندانپزشکان به لحاظ فرهنگ سازی افزایش مصرف شیر وفراورده های شیری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان:

–      کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استانی ازسوی اداره کل  صنعت ، معدن وتجارت زنجان

–      واحد نمونه کیفی استان از سازمان ملی استاندارد

–      مدیر نمونه کیفی استان از سازمان استاندارد

–      لوح تقدیر حفاظت فنی از مدیر کل بازرسی کار ودبیر شورای حفاظت فنی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان:

–      واحد نمونه صنعتی استانی در روز صنعت

–      لوح تقدیر از سوی استانداری به عنوان کارآفرین برتر

–      لوح تقدیر از استاندار کرمان به عنوان شرکت تولیدی برتر

–      لوح وتندیس واحد نمونه استانی از سازمان استاندارد

–      لوح تقدیرکارآفرین نمونه از سوی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی:

–      لوح تقدیر از سوی شهردار تبریز در هفته سلامت

–      واحد نمونه کیفی استاندارد استان

–      تقدیر اداره کار ورفاه اجتماعی استان از مدیر عامل شرکت در راستای فعالیت های کارگری

  شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان:

–      کسب  گواهینامه های  ISO9001،  ISO 22000،ISO 14001 ،HACCP

–      واحد برتراستانی از سوی معاونت غذا ودارو

–      مسئول فنی برتراستانی از سوی معاونت غذاودارو

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان  :

-لوح تقدیر از دانشگاه پزشکی همدان به عنوان مروجین سلامت استان

-واحد نمونه کیفی استاندارداستانی از سازمان ملی استاندارد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان :

-واحد برتر ایمنی وسلامت کار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ووزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

-مدیر کیفی نمونه استانی از سوی سازمان ملی استاندارد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان  :

–    کسب دو لوح تقدیر در هفته سلامت از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

–    کسب لوح تقدیر محیط زیست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در هفته سلامت

–   لوح وتندیس واحد نمونه استاندارد استان از سوی سازمان ملی استاندارد استان

–    لوح صادر کننده نمونه استانی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  :

– کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استانی وکشوری از سوی سازمان ملی استاندارد

– انتخاب مدیر کیفی به عنوان مدیر کیفی برتر استان

– اخذ واحد  نمونه تحقیق وتوسعه استانی از سوی خانه صنعت ،معدن وتجارت استان

– واحد نمونه نظارت استانی از سوی اداره نظارت

– مسئول فنی برتر استانی از سوی اداره نظارت

– کارآفرین برتر از سوی اداره تعاون ،  کار و رفاه اجتماعی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان   :

– کسب عنوان مدیر کیفی نمونه کشوری در دو سال متوالی

– واحد تولیدی نمونه استاندارد استانی

-صادر کننده نمونه استانی

– اخذ گرید Aدر ممیزی ارتش

– تولید کننده نوشابه گازدار کافی کولا برای اولین بار در کشور

– شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی :

– کسب عنوان مدیر کیفی نمونه استان از سوی سازمان ملی استاندارد

– دریافت Haccp,Iso22000

– تمدیدIMS

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  :

– کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان

– واحد نمونه استاندارد استانی

بازارگستر پگاه منطقه  ۵ :

– اخذ گواهی وتندیس دیموند سه لوتوس از جشنواره نظام توزیع وپخش