نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

شرکت صنایع شیر ایران یکی از حامیان مالی این کنفرانس می باشد.

http://9bciae.com/fa/