اردشیر قادراحمدی: رییس هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان و مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران
روزبه کوشکی : نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
سید توکل شاهرخی : عضو هیئت مدیره  شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان